THÁNH CA

Ghi chú: Ðể dễ dàng cho quý con cái Chúa hát theo, những bài thánh ca nầy hầu hết đều được bắt đầu bằng phần điệp khúc (hoặc phần cuối của bài hát) như là phần đàn dạo, rồi hát câu thứ nhất, câu thứ hai, nghe đàn dạo phần điệp khúc lần nữa và hát câu thứ ba.

(Notes: To make it easy for our brothers and sisters in Christ to sing along, we use the chorus of a song (or the last part of it) as the introduction then sing verse 1, 2, listen to the intro one more time then sing verse 3 (or repeat verse 2 in a two-verses song). That is the format we use for all our sing-a-long songs posted here to eliminate as much confusion as possible. Hope you enjoy all of them)

(xem THÁNH CA)