ĐỐ KINH THÁNH

SÁNG THẾ KÝ

XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ

LÊ-VI KÝ

DÂN SỐ KÝ

PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ

GIÔ-SUÊ

CÁC QUAN XÉT

RU-TƠ

1SA-MU-ÊN

2SA-MU-ÊN

1CÁC VUA

2CÁC VUA

1SỬ KÝ

2SỬ KÝ

E-XƠ-RA

NÊ-HÊ-MI

Ê-XƠ-TÊ

GIÓP

THI THIÊN

CHÂM NGÔN

TRUYỀN ĐẠO

NHÃ CA

Ê-SAI

GIÊ-RÊ-MI

CA THƯƠNG

Ê-XÊ-CHI-ÊN

ĐA-NI-ÊN

Ô-SÊ

GIÔ-ÊN

A-MỐT

ÁP-ĐIA

GIÔ-NA

MI-CHÊ

NA-HUM

HA-BA-CÚC

SÔ-PHÔ-NI

A-GHÊ

XA-CHA-RI

MA-LA-CHI

MA-THI-Ơ

MÁC

LU-CA

GIĂNG

CÔNG VỤ

RÔ-MA

1CÔ-RINH-TÔ

2CÔ-RINH-TÔ

GA-LA-TI

Ê-PHÊ-SÔ

PHI-LÍP

CÔ-LÔ-SE

1TÊ-SA-LÔ-NI-CA

2TÊ-SA-LÔ-NI-CA

1TI-MÔ-THÊ

2TI-MÔ-THÊ

TÍT

PHI-LÊ-MÔN

HÊ-BƠ-RƠ

GIA-CƠ

1PHE-E-RƠ

2PHI-E-RƠ

1GIĂNG

2GIĂNG

3GIĂNG

GIU-ĐE

KHẢI HUYỀN