29 – Ca Ngợi Chúa

(4/4 – Hát câu 1, 2, đàn dạo, hát câu thứ 3)

1. Ngợi khen Chúa Ba Ngôi đời đời, ngợi tôn Chúa trên trời tuyệt vời, lòng cung kính hoan ca ngàn lời, hòa đồng tụng mỹ danh cao vời… Ơn yêu thương sao cao sâu lạ lùng, vì yêu nhân thế Chúa xuống dương gian nơi đây. Jêsus cao quý chúng con xin dâng lên Ngài muôn bao câu ca tôn vinh chúc tụng Ngài.

2. Ngợi khen Chúa Ba Ngôi đời đời, ngợi tôn Chúa trên trời tuyệt vời, lòng cung kính hoan ca ngàn lời, hòa đồng tụng mỹ danh cao vời… Nghe trong không trung dư âm rập ràng cùng muôn sứ thánh chúc táng Thiên Vương Vua ta. Nơi Gô-tha Chúa đã chết thay cho muôn người, nay muôn muôn dân suy tôn Chúa trên trời. Ngợi khen Chúa Ba Ngôi đời đời, ngợi tôn Chúa trên trời tuyệt vời, lòng cung kính hoan ca ngàn lời, hòa đồng tụng mỹ danh cao vời…

3. Ngợi khen Chúa Ba Ngôi đời đời, ngợi tôn Chúa trên trời tuyệt vời, lòng cung kính hoan ca ngàn lời, hòa đồng tụng mỹ danh cao vời… Ơn yêu thương Chúa Cha xin ngập tràn, hòa trong ân điển của chính Chúa Con yêu thương. Tung hô danh thánh Chủ tể oai nghi đời đời, tin vui nay xin đem rao khắp phương trời. Ngợi khen Chúa Ba Ngôi đời đời, ngợi tôn Chúa trên trời tuyệt vời, lòng cung kính hoan ca ngàn lời, hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *