Kinh thánh hàng ngày

(Phi-líp 3: 14-16) Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có ý tưởng đó; và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy.

(Philippians 3: 14-16) I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Therefore let us, as many as are mature, have this mind; and if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule, let us be of the same mind.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *