CÂU HỎI ÐỐ KINH THÁNH TỔNG QUÁT

DÂN SỐ KÝ (36 đoạn)

1. Xin cho biết tất cả những điều có liên quan về TRỤ MÂY?

2. Xin cho biết tất cả những điều có liên quan đến ÐỀN TẠM?

3. Xin cho biết có bao nhiêu chữ và bao nhiêu điều liên quan đến chữ ÐỒNG VẮNG?

4. Xin cho biết có bao nhiêu chữ và bao nhiêu điều liên quan đến chữ ÐỒNG BẰNG?

5. Xin cho biết có bao nhiêu chữ và bao nhiêu điều liên quan đến xứ CA-NA-AN?

6. Xin cho biết có bao nhiêu chữ và bao nhiêu điều liên quan đến xứ Ê-DÍP-TÔ?

7 – Xin cho biết những ai và những điều liên quan đến NƠI THÁNH?

8 – Xin cho biết những địa danh mà dân Y-sơ-ra-ên đã ÐÓNG TRẠI?

9. Xin cho biết có bao nhiêu chữ DÂN SỰ và HỘI CHÚNG?

10. Xin cho biết có bao nhiêu chữ DÂN Y-SƠ-RA-ÊN và họ sẽ ăn lễ Vượt Qua mấy lần trong năm?

11. Một người Lê-vi phải làm việc trong hội mạc bao nhiêu năm?

12. Xin cho biết có bao nhiêu chữ CHI PHÁI, CON CHÁU và SẢN NGHIỆP?

13. Xin cho biết 3 đặc điểm của Giô-suê?

14. Dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi Ê-díp-tô vào ngày nào tháng nào?

15. Xin cho biết A-rôn lớn hơn Môi-se bao nhiêu tuổi?

16. Xin cho biết tất cả những điều liên quan đến chữ HỘI MẠC?

17. Xin cho biết tất cả những điều liên quan đến chữ THÀNH ẨN NÁU?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *