Kinh thánh hàng ngày

(1Cô-rinh-tô 7: 17) Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các Hội thánh.

(1Corinthians 7: 17) But as God has distributed to each one, as the Lord has called each one, so let him walk. And so I ordain in all the churches.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *