Kinh thánh hàng ngày

(1Cô-rinh-tô 7: 11) Ví bằng đã phân rẽ nhau, thì nên ở vậy đừng lấy chồng khác; hay là phải lại hòa thuận với chồng mình), còn chồng cũng không nên để vợ.

(1Corinthians 7: 11) But even if she does depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband. And a husband is not to divorce his wife.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *